Garantie


BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie is beperkt tot de eerste twee jaar en geldt ALLEEN voor de oorspronkelijke koper, op voorwaarde dat deze zijn Alinker® -fiets op de website registeert, samen met het unieke serienummer dat zich op de achterkant van de vork van elke Alinker kan bevinden, en dat dit op de registratiepagina wordt geïllustreerd, samen met de naam van de eigenaar en het adres. Pas als deze registratie is voltooid, is de garantie geldig. Deze garantie is niet overdraagbaar en is beperkt tot 24 maanden na aankoopdatum.

Waarschuwing: Bij aankoop van tweedehands Alinkers via derden, geldt geen garantie. Garantie is niet overdraagbaar en alleen geldig als de Alinker door de eerste eigenaar HIER is aangemeld.

Deze garantie dekt zowel constructie- en/of materiaalfouten als corrosie in de mate dat deze voortvloeit uit deze garantie. De volgende zaken vallen onder deze garantie:

1. 1. Alinker® frames en alle andere onderdelen hebben een garantie van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten, behoudens de in paragraaf 2 genoemde beperking.

2. 2. Beperkingen van de garantie

2.1 Het lakwerk van het frame en de vork is slechts voor een periode van 2 jaar gegarandeerd voor corrosie van binnenuit.

2.2 De volgende onderdelen die gevoelig zijn voor corrosie, zoals banden, remblokken en kabels, zijn uitgesloten van garantie, tenzij deze samenstelling het gevolg is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.3 Voor corrosie op de overige lak- en chroomdelen geldt een garantie van 2 jaar, mits goed onderhouden en de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd.

3. 3. Uitgesloten van garantie zijn zowel normale slijtage als:

3.1 In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing: a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de loopfiets of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming, inclusief het overschrijden van de maximale belasting tijdens het gebruik; b. De loopfiets wordt niet volgens deze informatie of deze instructies onderhouden; c. De loopfiets wordt niet volgens deze informatie of deze instructies onderhouden. Technische reparaties niet vakkundig zijn uitgevoerd; d. De gemonteerde onderdelen achteraf niet voldoen aan de technische specificaties van de loopfiets of onjuist zijn gemonteerd; e. Indien het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat de loopfiets vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd voordat deze bij de klant is afgeleverd, niet aanwezig is of niet is ondertekend door een door Alinker® erkende dealer.

3.2 De Vennootschap sluit uitdrukkelijk schade aan (onderdelen van) de loopfiets uit als gevolg van: a. Defecte afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, snelspanner van de wielen en zadels; b. Het niet tijdig vervangen van onderdelen zoals remkabels, remblokken, banden etc.; c. Klimatologische invloeden, zoals normale verwering van verf of chroomroest.

4 Garantie op onderdelen en componenten:

4.1 De Onderneming zal naar haar redelijke professionele oordeel bepalen of defecten te wijten zijn aan materiaal- en/of constructiefouten gedurende de garantieperiode en zal deze defecten naar eigen goeddunken repareren, vergoeden of vervangen. Eventuele arbeidskosten van (de)montage zijn voor rekening van de eigenaar.

4.2 Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid, betreffende materiaal- en/of constructiefouten aan frames en vorken, worden de lonen eveneens door de fabrikant betaald voor een periode van 2 jaar na de datum van aankoop.

4.3 Transportkosten van de loopfiets en/of onderdelen naar/van The Alinker® Inventions Ltd. zijn voor rekening van de eigenaar, tenzij het betreffende onderdeel onder de garantie valt.

4.4 Indien een bepaald onderdeel in aanmerking komt voor garantie en het originele onderdeel niet meer beschikbaar is, zal de Vennootschap naar eigen goeddunken het dichtstbijzijnde gelijkwaardige alternatief bieden.

5 Het indienen van een claim

5.1 Aanspraken op grond van deze garantie - onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel - dienen te worden ingediend via de Alinker® -dealer die de fiets aan de eigenaar heeft verkocht of bij aankoop via internet rechtstreeks bij het Bedrijf. Gelijktijdig dient het aankoopbewijs en het bij de fiets geleverde eigendomsbewijs aan de dealer te worden overhandigd.

5.2 Indien de eigenaar is verhuisd of wanneer de dealer niet meer beschikbaar is, zal het Bedrijf. de claim richten aan het Bedrijf en naar eigen goeddunken van het Bedrijf aan de dichtstbijzijnde Alinker® dealer. Artikel

6 Aansprakelijkheid

6.1 Een bevestiging van de ontvangst van een claim door het bedrijf houdt geen aanvaarding van aansprakelijkheid in. De aansprakelijkheid gaat in geen geval verder dan hetgeen hierin is bepaald.

6.2 Alle aanspraken op vervolgschade zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke statuten.

Sluit je aan bij de Alinker - Schrijf je in voor de nieuwsbrief